Garage och parkering

Garagelängor och p-platser i anslutning till alla gränder.

På alla gränder finns ett garageområde med garagelängor och p-platser. Längorna är isolerade varmgarage med värmefläktar som säkerställer plusrader i garagen.


Varje hus har en plats i en garagelänga. Det finns 384 hus, men 389 garageplatser. Dessa extra fem platser hyrs ut genom samfällighetens försorg.Laddning av elbilar


Vi vill påminna om att det INTE är tillåtet att ladda elbilar via eluttagen i garaget.

Det är också högst olämpligt och farligt att ladda elbilar vid sina hus.

Elnätet är inte byggt för detta och det är helt enkelt en elsäkerhetsfråga.


Vid årstämman i november 2021 fick styrelsen i uppdrag att se över möjligheten att införa två laddstoplpar per gränd. .


Parkeringsregler i Brunnsgärdet

Sedan 2015 har vi enligt stämmobeslut parkeringsövervakning på alla ytor inom och i anslutning till Brunnsgärdet.Örebro kommun sköter övervakningen av alla kommunala ytor, dvs gränder, park- och cykelvägar, samt all parkmark. G4S sköter övervakningen av markerade platser på våra garageplaner.


Parkeringsövervakningen omfattar alla ytor inom och i anslutning till Brunnsgärdet. Parkering är tillåten vid markerade platser i anslutning till garagen och inom markerade zoner på infartsgatorna till gränderna. Parkering är tillåten i 24 timmar på samma plats. Lördag-söndag gäller 48 timmar.

Obs! De tillbyggda platserna vid garageväggarna på Medevi och Loka ligger på kommunal mark och övervakas av kommunen. Här gäller att alltid parkera bilen med höger sida mot väggen.

 

Det är tillåtet att ställa bilen utanför sin fastighet för i eller urlastning.

ör att undvika eventuell bot är det viktigt att det syns att aktivitet pågår.Parkeringstillstånd
Många hushåll har mer än en bil. Vid längre bortavaro (t ex semester) kan bilen behöva stå
mer än ett dygn. För dessa tillfällen kan ett tillfälligt p-tillstånd fås från föreningens
ordförande, fastighetsskötare eller grändernas kontaktpersoner.
Tillståndet gäller endast på samfällighetens parkeringsplatser i anslutning till garagen.
Obs! De tillbyggda platserna vid garageväggarna på Medevi och Loka ligger på kommunal
mark och övervakas av kommunen.


Överklagan
Samfälligheten kan endast hantera överklaganden som gäller parkering på garageplanerna. Alla övriga fall hänvisas till kommunen.


Observera! Fusk med de tillfälliga p-tillstånden kan föranleda att man ändå får en
parkeringsbot.

Viktigt beträffande garagen!

Garaget är allmänt utrymmme och täcks inte av enskildas hemförsäkring. Ur brandsynpunkt får garagen inte användas till förvaring av möbler eller  annat brännbart material. En uppsättning  däck/bil är ok, liksom bilrelaterat material.    


Brandfarliga vätskor får ej förvarars i garagen. Detta inkluderar även spolarvätska och liknande. 


Se till att garageporten alltid är låst!


Om det blir något fel på låset eller vajern till porten så ska du själv            inte försöka laga detta, utan kontakta 

omgående någon av fastighetsskötarna.


De eluttag som finns i garagen får endast användas för tillfälliga

behov som t ex dammsugning av

bil. Laddning av elbil el dyl får ej ske.


Vill man installera fjärrstyrd motor till sin garageport bör man anlita en auktoriserad firma, t.ex. Hörmann eller garageportexperten samt att fastighetsskötare/styrelsen i Brunnsgärdet skall informeras. 

     

OBS! Om fjärrstyrd portöppnare

installeras är det fastighetsägarens

ansvar att underhålla denna.


När det gäller elinstallationen av fjärrstyrd portöppnare är skarvsladdar förbjudet och motorerna måste vara fast installerade. Eftersom garagen ägs av samfälligheten får man inte anlita elinstallatör själv utan detta skall samordnas via fastighetsskötare i Brunnsgärdet och kostnaden debiteras till fastighetsägaren i samband med kommande samfällighetsavgift.

 

Upptäcks en otillåten elinstallation har samfälligheten rätt att åtgärda detta samt debitera fastighetsägaren.


Nycklar till garage och soprum.

Till varje fastighet hör två (2) stycken nycklar som går till garage och soprum. Om en eller flera nycklar av någon anledning förkommit kontakta Jonathan Lindqust på: jonathan@byggpart.se eller Andreas Svensson, Loka 7.

Kontaktas främst via sms 070-622 89 48 eller mail svensson_a@live.se.


Har du en garageplats du inte använder eller behöver du en extra?

Om du har en garageplats du, av en eller annan anledning, inte nyttjar får du gärna höra av dig så hjälper vi till att förmedla kontakt för uthyrning av denna.


Likaså är du välkommen att höra av dig om du är intresserad av att hyra en extra garageplats.


Kontakta Styrelsen via ordförande

Malin Uhlán,

på mailadress: malin.uhlan@brunnsgardet.se.